Edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteikunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Edunvalvonta käytännössä

Mäntyharjun vanhusneuvosto 
Vanhusneuvosto perustuu vanhuspalvelulakiin 28.12.2012/980 mikä tuli voimaan 1.7.2013. Entisestä vapaaehtoisjärjestö vanhuusneuvostosta tuli lakisääteinen elin. Se ei kuitenkaan ole lisäosa kunnan luottamushenkilö- ja tehtäväorganisaation sisällä.
Vanhusneuvosto on riippumaton kantaa ottava, neuvoa antava, keskusteleva yhteistyökumppani ikääntyhvän väestönosan oloihin vaikuttamiseksi.
Vanhusneuvostossa on järjestöjen ja joidenkin hallintoyksiköiden edustus. Vanhusneuvoston kautta voidaan tuoda aloitteita, ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltäväksi ja eteenpäin vietäviksi.

VANHUSNEUVOSTO ON VANHUSPALVELULAIN MUKAINEN
kunnanhallituksen alainen toimielin

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä mahdollistaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa.
Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten selviytymistä omassa elämässään. Vanhusneuvosto toiminnallaan tukee ikäihmisten ja yhteistyötahojen verkostoitumisessa, palvelujen oikea-aikaisessa saamisessa, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä fyysisen ympäristön soveltumisessa ikäihmisille.
Vanhusneuvosto osallistuu ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoon liittyvään keskusteluun kaikilla hallintoaloilla.
Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
Vanhusneuvosto harkintansa mukaan kutsuu koolle tarvittavia yhteistyöelimiä.
Vanhusneuvostolle on kohdennettu määräraha kunnanhallituksen talousarviossa.

Mäntyharjun Vanhusneuvoston toimintasääntöä on muutettu 2015 ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa. Uusi toimintasääntö tulee voimaan 2017. Toimikausi on neljä vuotta.
Toimintasäännön mukaisesti edustajat nimetään seuraavasti:
Mäntyharjulaiset eläkeläisjärjestöt (3 jäsentä), omaishoitajat ja läheiset ry ( 1 jäsen), seurakunta ( 1 jäsen ), toimiala jäsenet ( 3 jäsentä ) sekä kunnanhallitus ( 1 jäsen ) ja muut järjestöt ( 2 jäsentä ). Kukin järjestö ja yhteisö nimeävät edustajan ja heille henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvostoon joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kunta nimeää vanhusneuvoston sihteerin.

Mäntyharjulla Vanhusneuvosto osallistuu mm. ikäihmisten virkistymistapahtumien ja valtakunnallisen vanhusten viikon juhlan valmisteluihin ja toteutukseen yhteistyössä Mäntyharjun kunnan vanhuspalvelun ja Mäntyharjun seurakunnan sekä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Yhdistyksemme edustaja vanhusneuvostossa v. 2021 alkaen on Kaija Syrjäläinen.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Kuusi merkittävintä eläkeläisjärjestöä, Senioriliitto mukaan lukien, perustivat 20.6.2006 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n. Sen tehtävänä on tehostaa yhteistoimintaa edunvalvonta-asioissa.

Löydät EETUn kannanotot ositteessa www.eetury.fi.

Lisäksi liitto on mukana kansainvälisessä toiminnassa.